SAH1143 SAH1147 SAH1176 SAH1241

Home > Products > Air Brake System > Hand Brake Valve > SAH1143 SAH1147 SAH1176 SAH1241
Model:
Product Description:

SUNDOZ NO:SAH1143
REF.KNORR HB1143

SUNDOZ NO:SAH1147
REF.KNORR HB1147

SUNDOZ NO:SAH1176
REF.KNORR HB1146

SUNDOZ NO:SAH1241
REF.KNORR HB1241

REPAIR KIT
SUNDOZ NO:SAHR1143
KNORR NO:I 7237*

SUNDOZ NO:SAHR1143.1
KNORR NO:I 72371
REF. VOLVO 272790

SUNDOZ NO:SAHR1143.2
KNORR NO:I 82175/0051

Product Specification:

M14x1.5